LogiCE

Wat is LogiCE

Logi-CE.nl is de online Community van het onderzoeksproject LogiCE. Dit project heeft als doel om de circulaire economie versneld te bereiken door de kennis vanuit de logistiek en de circulaire economie in een actieve wisselwerking tussen bedrijven, lokale overheden en wetenschappers te ontwikkelen en toe te passen. Dit wordt gedaan door:

  1. Een community op te bouwen waar partijen met logistieke uitdagingen en onderzoekers elkaar vinden.
  2. Het ontwikkelen van kennisagenda circulaire economie en logistiek
  3. Het uitvoeren van pilotprojecten voor partijen in de community, ondersteund met kortlopende onderzoeken.

De uitvoer hiervan ligt in handen van een consortium van partijen waaronder Wageningen University, Hogeschool van Amsterdam, Wageningen Food and Biobased Research, Stichting Het Groene Brein, Haven bedrijf Amsterdam, SADC Management en Amsterdam Institute For Advanced Metropolitan Solutions. Ook The Source Shakers en PureBirds zijn betrokken.

LogiCE wordt financieel ondersteund vanuit NWO

Meer weten? Neem contact op met Coen Faber of Carien van der Have

Be inspired by the community

Waarom?

Het gangbare lineaire model van onze economie, “take-make-use-waste”, is sterk aan vervanging toe aangezien de groei van de wereldbevolking kan leiden tot een gebrek aan grondstoffen en te hoge belasting van het milieu. Het concept ‘Circulaire Economie’ is voor een toenemend aantal bedrijven een interessant perspectief. Een circulaire economie is een economisch systeem met volledige herbruikbaarheid van producten, componenten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen in een robuust ecosysteem. In een circulaire economie worden op hoofdlijnen vier businessmodellen onderkend: 1) circulair design, 2) verlengen van de levensduur tijdens de gebruiksfase, 3) hergebruik en recycling 4) regie en support van de hele keten (Achterberg et. Al, 2017). De omslag naar een circulaire economie biedt kansen voor de logistieke sector, zowel in aantal banen, CO2 reductie, als een toevoeging op het BNP. De businessmodellen 1 en 2 zijn reeds in ontwikkeling en worden opgepakt door een groot aantal maak-bedrijven en dienstverleners. Een grote kans voor de logistieke sector is het nemen van de regierol in de keten. Een logistieke dienstverlener weet welke reststromen er bij bedrijven zijn. Met kennis van zaken over waar deze reststromen ingezet kunnen worden, is een rol als ketenregisseur op grondstoffen logisch. De community LogiCE heeft als doel om de circulaire economie versneld te bereiken door kennis vanuit de logistiek en de circulaire economie in een actieve wisselwerking tussen bedrijven, lokale overheden en wetenschappers te ontwikkelen en toe te passen. De community bouwt voort op bestaande communities van Het Groene Brein en netwerken rondom retourlogistiek.

Powered by

Futureproof.community

by MVO Nederland